Danh mục đã thi công:

Cải tạo hệ thống PCCC;
Đóng cọc chống sét và đo đạc.