Hạng mục đã thi công:

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC;
Cải tạo xây dựng;
Cung cấp vật tư PCCC.