Hạng mục thi công:

Bảo dưỡng hệ thống PCCC;
Sữa chữa và bảo trì hệ thống điều hòa.