Hạng mục đã thi công:

Lắp đặt hệ thống điều hòa;
Bảo dưỡng điều hòa.