Hạng mục đã thi công:

Cung cấp và cải tạo hệ thống PCCC.