Hạng mục đã thi công:

Bảo trì, bảo dưỡng PCCC;
Bảo dưỡng  phòng máy bơm;
Cải tạo nhà xưởng.