Hạng mục đã thi công:

Sửa chữa điều hòa;
Bảo dưỡng hệ thống PCCC;
Cung cấp vật tư PCCC.