Hạng mục đã thi công:

Bảo dưỡng máy bơm;
Lắp đặt hút mùi phòng sơn;
Cải tạo hệ thống điện;
Thay thế sửa chữa máng đèn.