Hạng mục đã thi công:

Bán quần áo PCCC;
Di chuyển tủ, cuộn vòi chữa cháy;
Lắp đặt hệ thống báo cháy;
Cung cấp bình chữa cháy.