Hạng mục đã thi công:

Cung cấp tủ điện;
Bảo dưỡng HT máy bơm PCCC.