Hạng mục đã thi công:

Cải tạo hệ thống thông gió;
Bảo dưỡng điều hòa;
Quần áo bảo hộ.