Hạng mục đã thi công:

Bảo dưỡng và thay thế tụ bù;
Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa;
Nạp bình chữa cháy.