Hạng mục đã thi công:

Bảo trì – bảo dưỡng hệ thống PCCC.