Hạng mục đã thi công:

Cải tạo hệ thống tủ điện;
Sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa;
Sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng hệ thống khí thải.