Hạng mục đã thi công:

Bảo trì – bảo dưỡng PCCC;
Lắp đặt mái vòm.