Hạng mục đã thi công:

Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC.