Hạng mục đã thi công:

Cải tạo hệ thống thông gió;
Bảo trì – bảo dưỡng hệ thống điều hòa;
Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC.