Hạng mục đã thi công:

Bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC;
Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa.